Het thema

Wat doet u met Jezus, Gods Zoon? Een dringende vraag waar elk mens een antwoord op moet hebben, wat is uw antwoord?

Kijk live mee

Programma

Wat doet u met Jezus, Gods Zoon?

Lied: Elf mannen op een heuvel
Elf mannen op een heuvel
buiten de poorten van de stad
nog klinken er de woorden die Hij gesproken had.
Opeens was Hij verdwenen,
onttrokken aan hun oog verbaasd staan ze te kijken,
hun hoofden naar omhoog.

Hij was toch altijd bij hen,
ze hebben Hem aanschouwd.
Ze hadden Hen zien lijden
en sterven aan het hout.

Maar niets kon Hem weerhouden,
de dood verloor zijn kracht,
het leven is begonnen
voor elk die Hem verwacht.

Brug (2x)
Zoals Hij wegging in de lucht,
zoals Hij wegging komt Hij terug.
Ja, Hij komt weer ons allen,
om ons te halen in de lucht.

Lied: Jezus is de goede herder
Refrein:
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je ’s avonds niet kunt slapen
Als je bang in ’t donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Refrein:
Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Refrein:
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

 

Lied 3 | Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis

Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen


Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde wondergroot,
Die Zichzelven gaf aan ’t kruishout
En mij redde van den dood.

 Refrein:
Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij

‘k Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf;
Hoe in liefde en genade
Hij ’t rantsoen gewillig gaf.
Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij

‘k Wil mijn dierb’ren Heiland prijzen,
Spreken van Zijn groote kracht.
Hij kan overwinning geven
Over zond’ en Satans macht.
Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij

Ik wil zingen van mijn Heiland,
Hoe Hij smarten leed en pijn,
Om mij ’t leven weer te geven,
Eeuwig eens bij Hem te zijn.
Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij


Liefde was het, onuitputt’lijk,
liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
Zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
Zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. (Johannes 3:36)

Het leven op aard is vol schijnbare vreugd vol werelds vertier en genot.
Maar eens komt een eind aan dat leven, m’n vriend, hoe is uw verhouding tot God.

Refrein:
Wat doet u met Jezus, Gods Zoon,
zo klinkt het op ernstige toon.
Zijn uw hart en uw stem gewijd reeds aan Hem,
wat doet u met Jezus, Gods Zoon.

Verlangt u naar werkelijke vrede en rust naar blijdschap en licht om u heen?
Ga dan tot de Heiland, want blijvende vree schenkt niemand, dan Jezus alleen.

Refrein:
Wat doet u met Jezus, Gods Zoon,
zo klinkt het op ernstige toon.
Zijn uw hart en uw stem gewijd reeds aan Hem,
wat doet u met Jezus, Gods Zoon.

Vergeving, verzoening, verlossing en heil bereidde de Heer aan het kruis.
Geloof in Zijn Woord, in zijn liefde en gena dan komt u ook zeker eens thuis.

Refrein:
Wat doet u met Jezus, Gods Zoon,
zo klinkt het op ernstige toon.
Zijn uw hart en uw stem gewijd reeds aan Hem,
wat doet u met Jezus, Gods Zoon.

Die tot mij komt werp Ik niet uit, spreekt de Heer o kind van Gods liefde kom nu!
Al waren uw zonden als bergen zo hoog, uw Heiland wacht nog op U .

Refrein:
Wat doet u met Jezus, Gods Zoon,
zo klinkt het op ernstige toon.
Zijn uw hart en uw stem gewijd reeds aan Hem,
wat doet u met Jezus, Gods Zoon.

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2x-
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2x-
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2x-
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Ik ben verlost door ’t bloed van ‘t Lam
Ik ben verlost door ’t bloed van ‘t Lam
Ik ben verlost door ’t bloed van ‘t Lam
Die al mijn zonden op zich nam
en nu zijn al mijn zonden voor eeuwig weg!

`k Will nu voortaan met Jezus gaan.
`k Will nu voortaan met Jezus gaan.
Want zijn liefde trekt mij aan.
En nu zijn al mijn zonden weg voor eeuwig weg!


Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
Wakend of slapend, vervuld van uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
Dat ik in U blijf en U in mij Heer
U als mijn vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd
Maak mij tot machtige daden bereid
Wees als een burcht als een toren van kracht
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is als wat ik wens
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van uw zon
Stralend van vreugde
Getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen
Nog meer naar U uit
Stralend van vreugde
Getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen
Nog meer naar U uit

Prijs Adonai
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij onder gaat
Prijs Adonai
Alle naties van de aard
Alle heiligen, aanbidt Hem

Wie is als Hij?
De Leeuw, maar ook het Lam
Gezeten op de troon
Bergen buigen neer
De zee verheft haar stem
Voor de allerhoogste Heer

Prijs Adonai
Wanneer de zon opkomt
Totdat zij onder gaat
Prijs Adonai
Alle naties van de aard
Alle heiligen, aanbidt Hem

Spoedig zal komen de Hemelse Heer.
een komst die de wereld verbaast.
Tijd om te dromen heb je niet meer,
de boodschap van God heeft nu haast.
Gaat in de wereld en kondigt het aan,
dat mensen de tijden profetisch verstaan

Refrein:
Bewaar ons Heer,
dat onberisp’lijk rein
ons leven blijkt te zijn.
Geen vlek of rimpel meer,
wanneer U komt in
heerlijkheid ,macht en majesteit,
laat ons leven door uw Geest
geheiligd zijn!

God heeft de dagen der mensen geteld,
de tijd van de wereld is kort.
Rampen en slagen en dreigend geweld
heeft Hij reeds voorzegd in Zijn woord.
Leer ons geloven en staan in uw kracht,
maak ons een gemeente,
die bidt en die wacht.

Zie, in het oosten het licht van de dag,
de nacht loopt nu spoedig ten eind!
Dit zal ons troosten en sterken met kracht:
dat Hij op de wolken verschijnt.
Laten wij leven in heilig geloof,
dat Hij zal vervullen wat Hij heeft beloofd!

Ieder uur, iedere stap brengt ons nader
Bij de grens van leven en dood
Heeft de Heiland uw paspoort getekend
Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?

Refrein:
Nog is het tijd
De Heer heeft genâ
De toegang is vrij door Golgotha
Jezus ging voor
Hij wacht aan de grens
Is uw paspoort getekend,  o mens?

Gij kunt zelf  de tol niet betalen
Zilver en goud verliest daar zijn macht
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
Tot het land waar de Heiland u wacht

Refrein:
Nog is het tijd
De Heer heeft genâ
De toegang is vrij door Golgotha
Jezus ging voor
Hij wacht aan de grens
Is uw paspoort getekend,  o mens?

Het is nu het uur der beslissing
Ieder toont dan zijn ware gezicht
O, geloof in de Heiland Uw redder
En Hij voert  U naar ’t eeuwige licht

Refrein:
Nog is het tijd
De Heer heeft genâ
De toegang is vrij door Golgotha
Jezus ging voor
Hij wacht aan de grens
Is uw paspoort getekend,  o mens?


En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. (Openbaring 22:17)

Bedankt voor je komst!

Datum
24 Juli 2022
Tijd

Vanaf 15:00 uur

Locatie

Postweg 12, Lewedorp

Routebeschrijving
BIJDRAGEN

Kom ook en neem iemand mee!

Ken jij Jezus nog niet? Ieder mens heeft hem nodig! Waarom? Kom en luister. Ken jij hem al wel als je persoonlijke verlosser, kom dan ook om samen met ons hem te dienen.

Contact

We helpen je graag verder

Wil je meer informatie, een Bijbel of zit je met een vraag, stuur ons dan gerust een berichtje.